Faktablad

Ansamling av cancerfall – Hur utreder vi?

Arbets- och miljömedicin blir ofta ombedda att hjälpa till vid utredningen av ansamlingar av cancerfall på arbetsplatser eller i kommuner. Faktabladet beskriver hur en sådan utredning kan gå till.

Ladda ner

Arbetsmiljörisker under graviditet – faktablad

Faktabladet ”Arbetsmiljörisker under graviditet” vänder sig till vårdgivare. Det informerar om potentiella risker vid graviditet vid olika typer av exponeringar.

Ladda ner

Asbest – Faktablad om exponering och hälsorisker

Asbest är fortfarande ett aktuellt problem trots att nyanvändning av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Faktabladet besvarar de vanligaste frågorna vi får om exponering och hälsorisker med asbest.

Ladda ner

Byggnadsrelaterad ohälsa

Faktabladet behandlar i första hand ospecifika hälsoproblem som kan misstänkas ha samband med brister i inomhusmiljön, t ex ögon- och luftvägssymtom, hudsymtom, trötthet eller huvudvärk.

Ladda ner

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Luftföroreningar är en av de största hälsoriskerna i miljön. I detta faktablad sammanfattas kort vad man vet om hälsoeffekter av luftföroreningar, med fokus på miljön i Sverige och Västra Götaland.

Ladda ner

Information om arbetsmiljörisker för dig som är gravid eller ammande arbetstagare

I detta faktablad ges kortfattad information om risker i arbetsmiljön för dig som är gravid eller ammande arbetstagare.

Ladda ner

Omgivningsbuller och hälsa

Faktabladet tar upp hälsoefferna av buller, framför allt trafikbuller.

Ladda ner