Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Kemikalier och hälsa inom massa- och pappersindustrin Hagberg, Stig; Persson, Bodil; Torén Kjell 1993-12-01 54
Exponering och hälsorisker vid hantering av petroleumprodukter – litteraturgenomgång Nilsson, Ralph; Nordlinder, Rolf 1992-10-01 48
Provtagning och analys av oorganiska syror i luft Hagberg, Stig; Ljungkvist, Göran; Sundell, Lisa 1992-09-01 46
Aldehyder i skärvätskor Björn, Annika; Järvholm, Bengt; Lavenius, Bengt; Ljungkvist, Göran; Rhodin, Nils; Svensson, Charlotte; Wass, Kristina 1992-03-01 43
Förekomst av symtom från hud och luftvägar bland arbetare vid ett finpappersbruk Hagberg, Stig; Karlberg, Ann-Terése; Meding, Birgitta; Torén, Kjell; Wass, Kristina 1991-12-01 41
Hälsorisker hos raffinaderiarbetare Järnholm, Bengt; Nilsson, Ralph, Nordlinder, Rolf; Thiringer, Gunnar 1991-11-01 40
Dödlighet och cancersjuklighet bland asbestexponerade industriarbetare i Göteborg Järvholm, Bengt; Larsson, Sven; Sandén, Åke; Thiringer, Gunnar 1990-11-01 38
Förekomst av N-nitrosodietanolamin i nitritfria skärvätskor Järvholm, Bengt; Zinkmark, Per-Anders; Österdahl, Bengt-Göran 1989-11-01 34
Dödlighet i astma och KOL samt i tumörer från andningsorganen och magsäck hos arbetare vid finpappersbruk Järvholm, Bengt; Sällsten, Gerd; Torén, Kjell 1989-10-01 33
Provtagning och analys av oorganiska syror i luft Ljungkvist, Göran; Sundell, Lisa 1989-05-01 31
Cerebrospinalvätskan hos patienter med kronisk toxisk encefalopati efter exponering för organiska lösningsmedel Aurell, A; Barregård, L; Blomstrand C; Haglid, K; Nilson; L; Rosengren, L; Wikkelsö, C 1989-04-01 30
Arbetsmiljön vid asfaltarbete, litteraturöversikt Nordström, Göran 1989-02-01 29
Hälsoundersökning, särskilt avseende genotoxisk påverkan, av sjömän på kemikalie- och produkttankfartyg Högstedt, Bengt; Granung, Gerd; Järvholm, Bengt; Karlsson, Anita; Nilsson, Ralph; Nordlinder, Rolf 1989-01-01 28
Akuta och subakuta symtom till följd av exponering för neurotoxiska ämnen Hagberg, Stig; Nilson, Linda; Sällsten, Gerd 1988-12-01 27
Undersökning av cytostatikahanterande sjuksköterskor inom Göteborgs sjukvård Granung, Gerd; Hermansson, Ullabrita; Högstedt, Bengt; Järvholm, Bengt; Jönsson, Dagmar; Palm-Christiansen, Edith; Thiringer, Gunnar; Wahlström, Jan; Westin, Jan 1988-12-01 26
Kvicksilverexponering i svensk kloralkaliindustri 1946-1984 Barregård, Lars; Järvholm, Bengt; Sällsten, Gerd 1988-08-01 24
Dödsorsaker och cancerincidens efter yrkesmässig exponering för oorganiskt kvicksilver Blomqvist, Urban; Dahlberg, Bertil; Holmgren, Berit; Järvholm; Bengt; Nyström, Bo; Sällsten, Gerd; Tufvesson, Bengt; Viskers, Andrejs 1988-05-01 23
Rapport från seminarium om riskerna med organiska lösningsmedel Edling, Christer; Järvholm, Bengt 1987-12-01 22
Dödlighet av astma, lungcancer, maligna lymfom och ventrikelcancer hos pappersarbetare och andra yrkeskategorier Hörte, Lars Gunnar; Järvholm, Bengt; Torén, Kjell 1987-10-01 21
Tankarbetarnas arbetsmiljö Högstedt, Benkt; Jönsson, Mats; Järvholm, Bengt; Kindbom, Karin; Lillienberg, Linnéa; Nilson, Linda 1987-06-01 20
Risker vid skärvätskeexponering Lavenius, Bengt; Järvholm, Bengt 1987-03-01 19
Påverkan på lungor och luftvägar vid mjukpapperstillverkning Bake, Björn; Drake, Ulf; Hermansson, Rune; Järvholm, Bengt; Sällsten, Gerd; Torén, Kjell 1987-01-01 18
Kemiska hälsorisker i reprocentraler vid Göteborgs Universitet Lillienberg, Linnéa; Nordlinder, Rolf 1986-08-01 16
Cancerrisk och dödsorsaker hos oljedimexponerade – uppföljning av en epidemiologisk studie Järvholm, Bengt; Lavenius, Bengt; Sällsten, Gerd 1985-10-01 15
Inverkan av hög luftfuktighet vid provtagning av petroleumkolväten på kolrör Kindbom, Karin 1985-08-01 13