Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Larsson, Erik 2005-07-04
Undersökning av hypertoniförekomst vid exponering för tåg- och vägtrafikbuller i Lerum Bonde, Ellen; Öhrström, Evy; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Barregård, Lars 2005-06-21
Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Larsson, Erik 2005-06-17
Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun Öhtrström, Evy; Barregård, Lars; Skånberg, Ann-Britt; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Holmes, Maria; Bonde, Ellen 2005-05-30
Undersökning av hälsoeffekter av buller från vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun. Appendix Öhtrström, Evy; Barregård, Lars; Skånberg, Ann-Britt; Svensson, Helena; Ängerheim, Pär; Holmes, Maria; Bonde, Ellen 2005-05-30
Bullerstörningar från Åbro industriområde i Mölndals kommun Larsson, Erik 2005-02-15
Program för hälsorelaterad miljöövervakning i Västra Götalands län Wastensson, Gunilla 2005-02-11
Bullerstörning på Eklandagatan i Göteborg Larsson, Erik 2005-01-07
Miljömedicinsk utredning angående styrenutsläpp från Nimbus produktion i Mariestad AB Wastensson, Gunilla; Sällsten, Gerd 2004-12-06
Miljömedicinsk riskbedömning avseende klorerade kolväten i inomhusmiljön i Bullerbyns förskola i Varberg Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2004-11-01
Remissvar ”Förordning om riktvärden för trafikbuller” Ögren, Mikael; Barregård, Lars; Holm, Mathias 2004-09-26
Bostadsbebyggelse i kvarteret Venus, Gårda, Göteborg – en miljömedicinsk bedömning Barregård, Lars; Öhrström, Evy; Sällsten, Gerd; Wastensson, Gunilla; Holm, Mathias; Björkman, Martin; Larsson, Erik 2004-05-17
Regionalt samarbete för uppföljning av hälsorelaterade miljömål – Slutrapport Larsson, Erik; Barregård, Lars 2004-04-13
Miljömedicisk bedömning av hälsorisker hos människa på grund av rödfyrshögar i Västra Götaland Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2004-02-27
Rapport från ljudmätningar på förskolor och skolor Lidköping och Skara 2002-2003 Bertilsson, Alf; Hagaeus, Ann-Christine; Sandqvist, Ylva; Skagelin, Karin; Björkman, Martin; Barregård, Lars 2004-02-27
Hg i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige Rödström, Annette; Barregård, Lars; Lundh, Thomas; Sällsten, Gerd 2004-02-27
Miljömediciskt yttrande angående salmonellasmitta i fodervaror och risken för allmänheten Larsson, Erik 2004-02-18
Miljömedicinskt remissyttrande om lågfrekvent buller i Ulvesund, Uddevalla kommun Larsson, Erik 2004-02-18
Miljömedicinskt remissyttrande om hästhållning i detaljplansärende, Lerums kommun Larsson, Erik 2004-01-30
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre kvinnor i Västsverige Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2003-12-17
Inverkan av vedeldning på exponeringen för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och acetaldehyd Gustafson, Pernilla; Barregård, Lars; Strandberg, Bo; Johannesson, Sandra; Sällsten, Gerd 2003-12-16
Allmänbefolkningens exponering frö bensen, toluen och xylen – personlig exponering, individrelaterade stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg Sällsten, Gerd; Ljungkvist, Göran; Barregård, Lars 2003-12-16
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos medelålders kvinnor i Västsverige Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Nyström, Lena 2003-11-17
Miljömedicinskt remissyttrande om luktstörningar från värphönsanläggningar, Lidköpings kommun Larsson, Erik 2003-10-29
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken av Elmo Leather AB Sällsten, Gerd 2003-09-05