Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre kvinnor i Västsverige Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2003-12-17
Inverkan av vedeldning på exponeringen för bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och acetaldehyd Gustafson, Pernilla; Barregård, Lars; Strandberg, Bo; Johannesson, Sandra; Sällsten, Gerd 2003-12-16
Allmänbefolkningens exponering frö bensen, toluen och xylen – personlig exponering, individrelaterade stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg Sällsten, Gerd; Ljungkvist, Göran; Barregård, Lars 2003-12-16
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos medelålders kvinnor i Västsverige Barregård, Lars; Sällsten, Gerd; Nyström, Lena 2003-11-17
Miljömedicinskt remissyttrande om luktstörningar från värphönsanläggningar, Lidköpings kommun Larsson, Erik 2003-10-29
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken av Elmo Leather AB Sällsten, Gerd 2003-09-05
Miljömedicinskt yttrande angående kontaminerad mark i Sandliden, Bohus 030709 Sällsten, Gerd 2003-07-09
Miljömedicinskt yttrande angående bostadsområden i anslutning till stall och hästhagar, Bollebygds kommun Gerhardsson, Lars 2003-05-20
Miljömedicinskt yttrande angående Comhat-Provexa AB Sällsten, Gerd 2003-01-13
Ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Sällsten, Gerd 2002-12-19
Ridverksamhet i Nödinge Barregård, Lars 2002-12-09
Miljömedicinsk bedömning av M 213-01, Ansökan från termisk resursåtervinning Uddevalla AB om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra anläggning för omhändertagande av farligt avfall i Uddevalla kommun Barregård, Lars 2002-09-16
Riskbedömning för VOC-utsläpp från Moelven List AB, Lovene, Lidköpings kommun Sällsten, Gerd; Barregård, Lars 2002-04-26
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft-personlig exponering, individrelaterade stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg 2000 Sällsten, Gerd; Björklund, Jonas; Johansson, Olof; Melin, Jens; Lindahl, Roger; Loh, Carina; Östman, Conny; Barregård, Lars 2001-11-01 90
Vedrök i Hagfors – Resultat från en undersökning av besvärsförekomst samt resultat från stationära mätningar av luftföroreningar Sällsten G; Andersson C; Lidén, E; Johansson, O; Barregård, L 2001-08-20
Vedrök i Hagfors-befolkningens exponering för luftföroreningar vintern 2000 Loh, Carina; Andersson, Cecilia; Ferm, Martin, Ljungkvist, Göran; Lindahl, Roger; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 2001-03-01 83