Faktablad

Ansamling av cancerfall – Hur utreder vi?

Arbets- och miljömedicin blir ofta ombedda att hjälpa till vid utredningen av ansamlingar av cancerfall på arbetsplatser eller i kommuner. Faktabladet beskriver hur en sådan utredning kan gå till.

Ladda ner

Arbetsmiljörisker under graviditet

Faktabladet besvarar de vanligaste frågorna om risker för graviditetspåverkan vid olika typer av exponeringar, såväl på arbetsplatsen som på fritiden.

Ladda ner

Asbest – Faktablad om exponering och hälsorisker

Asbest är fortfarande ett aktuellt problem trots att nyanvändning av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982. Faktabladet besvarar de vanligaste frågorna vi får om exponering och hälsorisker med asbest.

Ladda ner

Byggnadsrelaterad ohälsa

Faktabladet behandlar i första hand ospecifika hälsoproblem som kan misstänkas ha samband med brister i inomhusmiljön, t ex ögon- och luftvägssymtom, hudsymtom, trötthet eller huvudvärk.

Ladda ner

Guidelines for assessment of Work and Environmental Risks during Pregnancy

These guidelines answers the most frequently asked questions about risks to pregnancy from various types of exposure, both in the workplace and during leisure.

Ladda ner

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Luftföroreningar är en av de största hälsoriskerna i miljön. I detta faktablad sammanfattas kort vad man vet om hälsoeffekter av luftföroreningar, med fokus på miljön i Sverige och Västra Götaland.

Ladda ner

Information om arbetsmiljörisker för dig som är gravid eller ammande arbetstagare

I detta faktablad ges kortfattad information om risker i arbetsmiljön för dig som är gravid eller ammande arbetstagare.

Ladda ner

Omgivningsbuller och hälsa

Faktabladet tar upp hälsoefferna av buller, framför allt trafikbuller.

Ladda ner