Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Inverkan av hög luftfuktighet vid provtagning av petroleumkolväten på kolrör Kindbom, Karin 1985-08-01 13
Mortalitet och cancerincidens vid en skofabrik Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 1985-03-02 11
Synpunkter på hälsoundersökning av anställda på fartyg med farlig last Nilsson, Ralph 1984-11-01 10
Effekter av lösningsmedelsexponering på kognitiva funktioner, neurofysiologiska funktioner och livsmedel Barregård, Lars; Ekberg, Kerstin; Hagberg, Stig; Petersén, Ingemar; Sällsten, Gerd; Sjöberg, Lennart; Örtengren, Roland 1984-08-01 8
Förekomst av premaligna hudförändringar hos arbetare exponerade för mineralolja Fast, Kristian; Järvholm, Bengt; Lavenius, Bengt; Tomsic, Paulus 1984-08-01 7
Blyexponering vid bilkylrenovering Hoffman, Maria 1983-11-01 6
Jämförande studier av kolrör och dosimeter i fält vid mätning av styren, xylen och etylbensen respektive etylacetat Hagberg, Stig; Sällsten, Gerd 1983-10-01 5
Luftvägssjukdomar och exponeringsförhållanden vid mjukpapperstillverkning Eriksson, Jens; Järvholm, Bengt; Norin, Fredrik 1983-08-01 4
Cancersjuklighet vid polering i rostfritt stål Lillienberg, Linnéa; Järvholm, Bengt 1982-12-01 9
Upprepad hälsokontroll av oljedimmexponerad personal Järvholm, Bengt; Hoffman, Maria; Sällsten, Gerd; Thiringer, Gunnar 1982-08-01 3
Hälsokontroll av oljedimmexponerad personal Järvholm, Bengt; Thiringer, Gunnar 1980-08-01 2
Epidemiologisk utvärdering av ”cancerrisk vid aerosolexposition – oljedimma – inom mekanisk verkstadsindustri” Järvholm, Bengt; Johannisson, Bernt; Lillienberg, Linnéa; Sällsten, Gerd; Thiringer, Gunnar 1978-12-01 1