Rapporter

Vi har tre olika rapportserier: arbetsmedicinska rapporter om kliniska projekt, miljömedicinska rapporter samt en serie med forskningsrapporter.                  Du kan välja att söka inom en rapportserie eller bland samtliga rapporter.

Namn Kategori Författare Datum Nr Ladda ner
Undersökning av cytostatikahanterande sjuksköterskor inom Göteborgs sjukvård Granung, Gerd; Hermansson, Ullabrita; Högstedt, Bengt; Järvholm, Bengt; Jönsson, Dagmar; Palm-Christiansen, Edith; Thiringer, Gunnar; Wahlström, Jan; Westin, Jan 1988-12-01 26
Städare och frånvaro Herloff, Birgitta; Nilson, Linda 1988-08-01 25 b
Kvicksilverexponering i svensk kloralkaliindustri 1946-1984 Barregård, Lars; Järvholm, Bengt; Sällsten, Gerd 1988-08-01 24
Statiska magnetfält kring två MTR-utrustningar vid två sjukhus Barregård, Lars; Jonsson, Per; Thiringer, Gunnar 1988-06-01 32
Statiska magnetfält kring två MTR-utrustningar vid två sjukhus Barregård, Lars; Jonsson, Per; Thiringer, Gunnar 1988-06-01 32
Dödsorsaker och cancerincidens efter yrkesmässig exponering för oorganiskt kvicksilver Blomqvist, Urban; Dahlberg, Bertil; Holmgren, Berit; Järvholm; Bengt; Nyström, Bo; Sällsten, Gerd; Tufvesson, Bengt; Viskers, Andrejs 1988-05-01 23
Frånvaro bland städare på städcentralen vid Sahlgrenska sjukhuset 1984 Herloff, Birgitta; Nilson, Linda 1988-03-01 25 a
Rapport från seminarium om riskerna med organiska lösningsmedel Edling, Christer; Järvholm, Bengt 1987-12-01 22
Dödlighet av astma, lungcancer, maligna lymfom och ventrikelcancer hos pappersarbetare och andra yrkeskategorier Hörte, Lars Gunnar; Järvholm, Bengt; Torén, Kjell 1987-10-01 21
Tankarbetarnas arbetsmiljö Högstedt, Benkt; Jönsson, Mats; Järvholm, Bengt; Kindbom, Karin; Lillienberg, Linnéa; Nilson, Linda 1987-06-01 20
Risker vid skärvätskeexponering Lavenius, Bengt; Järvholm, Bengt 1987-03-01 19
Påverkan på lungor och luftvägar vid mjukpapperstillverkning Bake, Björn; Drake, Ulf; Hermansson, Rune; Järvholm, Bengt; Sällsten, Gerd; Torén, Kjell 1987-01-01 18
Städare och arbetsmiljö Nilson, Linda; Thiringer, Gunnar 1986-10-01 17
Kemiska hälsorisker i reprocentraler vid Göteborgs Universitet Lillienberg, Linnéa; Nordlinder, Rolf 1986-08-01 16
Cancerrisk och dödsorsaker hos oljedimexponerade – uppföljning av en epidemiologisk studie Järvholm, Bengt; Lavenius, Bengt; Sällsten, Gerd 1985-10-01 15
Mortalitet och cancerincidens hos arbetare exponerade för statiska magnetfält Barregård, Lars; Järvholm, Bengt; Ugnethüm, Eugén 1985-08-01 14
Inverkan av hög luftfuktighet vid provtagning av petroleumkolväten på kolrör Kindbom, Karin 1985-08-01 13
Lungfunktionspåverkan av mjukpappersdamm Bake, Björn; Brolin, Inger; Ericsson, Jens; Järvholm, Bengt; Morgan, Ulf; Torén, Kjell; Tylén, Ulf 1985-08-01 12
Mortalitet och cancerincidens vid en skofabrik Barregård, Lars; Sällsten, Gerd 1985-03-02 11
Synpunkter på hälsoundersökning av anställda på fartyg med farlig last Nilsson, Ralph 1984-11-01 10
Effekter av lösningsmedelsexponering på kognitiva funktioner, neurofysiologiska funktioner och livsmedel Barregård, Lars; Ekberg, Kerstin; Hagberg, Stig; Petersén, Ingemar; Sällsten, Gerd; Sjöberg, Lennart; Örtengren, Roland 1984-08-01 8
Förekomst av premaligna hudförändringar hos arbetare exponerade för mineralolja Fast, Kristian; Järvholm, Bengt; Lavenius, Bengt; Tomsic, Paulus 1984-08-01 7
Blyexponering vid bilkylrenovering Hoffman, Maria 1983-11-01 6
Jämförande studier av kolrör och dosimeter i fält vid mätning av styren, xylen och etylbensen respektive etylacetat Hagberg, Stig; Sällsten, Gerd 1983-10-01 5
Luftvägssjukdomar och exponeringsförhållanden vid mjukpapperstillverkning Eriksson, Jens; Järvholm, Bengt; Norin, Fredrik 1983-08-01 4